ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

פשיטת רגל

המציאות הכלכלית בישראל, מביאה אנשים רבים לכדי יצירת חובות כספיים. כאשר החייב אינו יכול לפרוע את חובותיו, פתוחה בפניו האפשרות להגיש בקשה לפשיטת רגל. זהו הליך משפטי במסגרתו, יבוצע כינוס של נכסי החייב, תיבחן יכולתו הכלכלית ובהתאם לה, תיקבע תכנית פרעון, בסיומה יקבל החייב הפטר על יתרת החוב. בתנאים מסוימים, זכאי גם הנושה להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד החייב.

מהי פשיטת רגל?

להליך זה מטרה כפולה: האחת, לאפשר לחייבים אשר נקלעו לקשים כלכליים ואינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם, לפתוח דף חדש ונקי מחובות. השנייה, לאגד יחד את נכסי החייב ולחלק אותם באופן היעיל ביותר בין הנושים. הליך פשיטת רגל נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט, כאשר לרוב החייב הוא זה שיוזם את ההליך. אולם, במקרים מסוימים, רשאי גם הנושה לעשות כן. למותר לציין, כי היות שמדובר בהליך משפטי מורכב, בעל השלכות מרחיקות לכת על החייב, זקוק הוא לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בנושא זה.

הגשת הבקשה

חייב זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל אם חובותיו גבוהים מסך של 17,307 ₪, סכום המתעדכן מעת לעת. היה וסכום החובות של החייב נמוך מרף זה, עליו למצוא חלופות אחרות כגון איחוד תיקים בהוצאה לפועל. לבקשה, יש לצרף מסמכים שונים כגון תצהיר ובו פירוט בדבר הכנסותיו של החייב וכל הנכסים שבבעלותו. לעניין זה נציין, כי כאשר לחייב יש בת זוג וילדים המתגוררים עמו, עליו לציין גם את היקף הכנסותיהם. החייב יצרף לבקשת הפש”ר גם כתב ויתור על סודיות, אשר יאפשר למנהל המיוחד ולכונס הרשמי, לבצע חקירה כלכלית אודות החייב.

שלבי ההליך

כאמור, הליך של פשיטת רגל נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט על ידי החייב. בשלב ראשון יורה בית המשפט על צו כינוס נכסים ומרגע זה מוקפאים כל ההליכים המשפטיים שננקטו נגד החייב, ונושיו לא יוכלו לפתוח בהליכים חדשים נגדו. לאחר מכן תיפתח חקירה כלכלית של החייב על מנת לעמוד על יכולת פירעונו. בסיומה, יגיש הכונס הרשמי את חוות דעתו לבית המשפט בעניין התאמתו של החייב להליך של פשיטת רגל. במקביל, יחלו הנושים להגיש את תביעות החוב, כאשר המנהל המיוחד יבחן כל תביעה ויחליט האם לקבלה או לדחותה. בתום הליך הבדיקה הזה, מונח בפני החייב סכום החובות הסופי המיוחס לו, כאשר השלב הבא הוא בניית תכנית פרעון, אשר בסופה יקבל הפטר מיתרת סכום החוב.

תכנית הפרעון

כאמור מעלה, המנהל המיוחד בוחן את תביעות החוב שהוגשו על ידי הנושים ומחליט באשר לכל תביעה, האם תתקבל או תידחה. משמעות הדבר הוא כי סכום החוב שהחייב יתמודד עמו בהליך פשיטת הרגל יכול להיות נמוך יותר מסכום חובותיו עם הגשת הבקשה. לאחר שנקבע סכום החוב כאמור, יבנה המנהל המיוחד תכנית פרעון, במסגרתה, ייקבע האופן שבו ישלם החייב את סכום החוב עד לקבלת הפטר. החוב יכול שישולם באמצעות תשלום חודשי ו/או באמצעות מימוש נכסי החייב, כאשר ככלל, תקופת הפרעון לא תעלה על 3 שנים. בתום תקופה זו, יקבל החייב הפטר מחובותיו.

פשיטת רגל ביוזמת נושה

מרבית הליכי פשיטת רגל נפתחים ביוזמת החייב, אולם גם לנושה נתונה זכות זו, בכפוף לתנאים המופיעים בחוק. בקשתו תוגש תחילה לכונס הרשמי אשר צריך לאשרה ורק עם אישורו, תועבר הבקשה לבית המשפט. אם זה שוכנע כי הנושה עומד בתנאים הקבועים בחוק, יורה על צו כינוס לנכסי החייב ויחל הליך פשיטת רגל, הדומה בהתנהלותו לזה הנפתח ביוזמת החייב. יודגש כי לחייב הזכות להגיש התנגדות לבקשה ומטבע הדברים, זקוק הוא לייעוץ וייצוג משפטי, אשר יגן על זכויותיו בהליך זה.