ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

הודעה מוקדמת מהווה את תחילת סיומה הרשמית של ההתקשרות בין עובד למעסיק. כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, או כאשר עובד מעוניין לסיים את תקופת עבודתו אצל המעסיק, ייעשה שימוש בהודעה מוקדמת, על מנת לסיים את יחסי העבודה בדרך נעימה ככל האפשר ולתת לצד השני התרעה מקדימה, שתאפשר לו את זמן ההיערכות הנדרש לו. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 מפרט את הזכויות והחובות החלים על העובד והמעביד ומעגן אותן במסגרת חקיקה מוסדרת.

הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

עובדים ששכרם משולם על בסיס חודשי וקבוע (“עובדים במשכורת”) זכאים להודעה מוקדמת מהמעביד לפי הוותק שלהם:

 • עובד בעל ותק של פחות משנה – יהיה חייב במתן יום הודעה מוקדמת אחד עבור כל אחד משישה חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף, עד לתקופה מקסימלית של שלושה שבועות (לדוגמה – עובד שעבד שבעה חודשים, יהיה מחויב בהודעה מוקדמת של 1+2.5 ימים).
 • עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ומעלה – מחויב במתן הודעה מוקדמת בת חודש ימים.

 הודעה מוקדמת לעובד שעתי/יומי (עובד בשכר)

עובדים שעתיים/יומיים, הנקראים “עובדים בשכר”, זכאים אף הם לקבלת הודעה מוקדמת טרם פיטוריהם. תקופת הודעה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד:

 • עובד שלו ותק של עד שנת עבודה – יהיה זכאי לתקופה של יום הודעה מוקדמת למול כל חודש עבודה שלו.
 • עובד בעל ותק של יותר משנה ופחות משלוש שנים – יהיה זכאי להודעה מוקדמת של 14 יום, ויום נוסף עבור כל חודשיים עבודה (לדוגמה – עובד שעבד שנתיים וחצי, יהיה זכאי ל-14+3 ימי הודעה מוקדמת).
 • עובד בעל ותק של יותר משלוש שנים ופחות מארבע – יהיה זכאי להודעה מוקדמת של 21 יום, ויום נוסף עבור כל חודשיים עבודה (לדוגמה – עובד שעבד שלוש וחצי שנים, יהיה זכאי ל-21+3 ימי הודעה מוקדמת).
 • עובד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה – יהיה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

הודעה מוקדמת להתפטרות – עובדים במשכורת

עובדים במשכורת החפצים להתפטר מעבודתם, מחויבים להודיע למעסיק על כוונתם זו בכתב, כאשר פרק הזמן ממתן הודעה מוקדמת להתפטרות ועד לסיום יחסי העובד-מעביד, משתנים על פי הוותק של העובד:

 • עובד בעל ותק של פחות משנה – יהיה חייב במתן יום הודעה מוקדמת אחד עבור כל אחד משישה חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף, עד לתקופה מקסימלית של שלושה שבועות (לדוגמה – עובד שעבד שבעה חודשים, יהיה מחויב בהודעה מוקדמת של 1+2.5 ימים).
 • עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ומעלה – מחויב במתן הודעה מוקדמת בת חודש ימים.

 הודעה מוקדמת למעביד – עובדים שעתיים/יומיים (עובדים בשכר):

גם עובדים על בסיס יומי/שעתי מחויבים במתן הודעה מוקדמת התלויה בוותק שלהם במקום העבודה:

 • עובד שלו ותק של עד שנת עבודה – יהיה מחויב ביום הודעה מוקדמת למול כל חודש עבודה שלו.
 • עובד בעל ותק של יותר משנה ופחות משלוש שנים – יהיה מחויב בהודעה מוקדמת של 14 יום, ויום נוסף עבור כל חודשיים עבודה (לדוגמה – עובד שעבד שנתיים וחצי, יהיה מחויב ב-14+3 ימי הודעה מוקדמת).
 • עובד בעל ותק של יותר משלוש שנים ופחות מארבע – יהיה מחויב בהודעה מוקדמת של 21 יום, ויום נוסף עבור כל חודשיים עבודה (לדוגמה – עובד שעבד שלוש וחצי שנים, יהיה מחויב ב-21+3 ימי הודעה מוקדמת).
 • עובד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה – יהיה מחויב בהודעה מוקדמת של חודש ימים.

כמה דגשים חשובים לנושא ההודעות המוקדמות

 • במקרה של הודעה מוקדמת להתפטרות, הודעתו של העובד אינה צריכה לפרט את הסיבות שהביאו להתפטרותו, ואין למעסיק זכות לחייבו לציין את הסיבות שמאחוריה.
 • פיטוריו של עובד ייעשו אך ורק לאחר קיום הליך שימוע תקין. לאחר מסירת ההחלטה הרשמית לידי העובד, תימסר לו הודעת הפיטורין, וספירת ימי ההודעה המוקדמת תחל.
 • במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת ההתפטרות/הפיטורין ועד למועד סיום העבודה, המעסיק והעובד עדיין נושאים במלוא החובות והזכויות שלהם האחד כלפי השני. כלומר, המעביד חייב להמשיך ולהעניק לעובד את אותם תנאי העבודה להם היה זכאי לפני כן, בעוד העובד מחויב להמשיך ולהעמיד את עצמו לרשות מקום העבודה בכובד הראש וברצינות בה עשה זאת לפני כן.
 • במידה והצד היוזם את סיום ההתקשרות מחליט שלא להמשיך את ההתקשרות ולא לקיימה במשך ימי ההודעה המוקדמת, ישלם צד זה לצד השני חלף הודעה מוקדמת.

חלף הודעה מוקדמת יכול להתבטא במקרים שונים, לדוגמה:

במקרה של פיטורים או של התפטרות, המעסיק יכול לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לו שכר מלא למשך תקופה זו, למרות שלא עבד.

במידה והעובד התפטר באופן מידי ולא מסר הודעה מוקדמת רשמית, יוכל המעסיק להפחית משכרו של העובד שכר בגין הימים בהם לא הגיע לעבודה.